Phim Kháng Nhật 2021 | Sứ Mệnh Cuối Cùng Full

Sứ mệnh cuối cùng

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42

Phim SỨ MỆNH CUỐI CÙNG Full.

Nhà xuất bản: Lưu Yến Minh, Lưu Quang Toàn, Mưu Phong Kinh.

Giám chế: Từ Long Hà, Đặng Dũng, Điền Quỳnh.

Biên kịch: Châu Manh, Vương Oánh Phi, Từ Mạn Thiên – Đạo diễn: Tạ Đức Lân.

Các diễn viên chính:

Vu Hiểu Quang trong vai Cao Hàn.

Lưu Hiểu Khiết trong vai Diêu Kha.

Hồ Dương trong vai Cố Nhất Nam/Cát Xuyên Nhất Nam.

Tạ Mạnh Vỹ trong vai Thẩm Văn Kiệt.

Đào Dương trong vai Đường Hiểu Như.

Quách Gia Hào trong vai Lâm Thiên Chính.

Vương Hải Địa trong vai Cát Xuyên Đằng.

Dã Mạnh Úy trong vai Hứa Tùng.

Bào Hiểu trong vai Điền Oa Oa.

Mã Duệ trong vai Cát Xuyên phu nhân.

Khâu Chấn Hải trong vai Thẩm lão thái gia.

Cao Điền Hạo trong vai Triệu Đức Thành.

Khương Ninh trong vai Tiền Đình Đình.

Triệu Khải trong vai Trì Điền Hạo.

Nhị Vương Lực trong vai Đội trưởng Tạ.

Tôn Trung Nghệ trong vai Phùng Hán Nam.

Dương Mãnh trong vai Giang Thúc Lương.

Mã Kiệt trong vai Hứa Tử Văn.

Lưu Quân trong vai Phúc Điền Hòa.

Phu Chu Húc trong vai Giáo sư Tào.

CLOSE
CLOSE